شما اینجا هستید

امور دانشجویان غیر ایرانی

واحد دانشجويان غير ايراني تحت نظر معاونت دانشجويي دانشگاه فعاليتهاي گسترده ای را در خصوص انجام امور دانشجويان غير ايراني و همچنين ارتقاي سطح آموزشي – فرهنگي اين عزيزان انجام می دهد. این واحد با خط مشی هاوبرنامه ای سنجیده،جامع و مقرراتی روشن و راهگشا و بکارگیری نیروهای توانمند و مسئول در خصوص مسائل آموزشي – رفاهي و رفع مشكلات و معضلات دانشجویان عمل می نماید.هر ساله شرایط و توانمندیهای علمی دانشجویان غیرایرانی معرفی شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید دانشگاه از آنان ثبت نام بعمل می آید. شماره تماس: ۰۳۱۱۳۹۱۲۷۱۹،۰۳۱۱۳۹۱۲۴۰۰

 

 ========================================================
آيين نامه
پذيرش متقاضيان غيرايراني
( به صورت غير بورسيه)
در
دانشگاه صنعتي اصفهان
معاونت دانشجويي
دفتر پذيرش متقاضيان غيرايراني
 
مهر ۱۳۹۱
 
مقدمه:
در دهکده ي جهاني امروز تبادل اطلاعات،افکار،دانش و هنر با سرعت فزاينده اي در جريان است.اهميت مراودات و ارتباطات علمي بين المللي پل ارتباط جوامع مختلف در ابعاد برون مرزي مي باشد.بنابراين هر چه فعاليت در اين زمينه وسيع تر اين ارتباطات مستحکم تر و ثمربخش تر خواهد بود.
بر اين اساس دانشگاه صنعتي اصفهان به منظور ورود در بازار رقابت کيفي و علمي با دانشگاهها و مراکز معتبر جهاني، گسترش زبان فارسي و معرفي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي به پذيرش دانشجويان غيرايراني واجد شرايط بويژه جذب استعدادها و خلاقيت هاي جوان کشورهاي اسلامي اقدام مي نمايد.
تعاريف
۱- شوراي پذيرش:
شورايي که به منظور سياستگذاري،ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اجرايي،بررسي و تدوين برنامه هاي عملياتي،اتخاذ تصميمات لازم در مورد جذب دانشجويان غيرايراني و ابلاغ مصوبات مربوط تشکيل شده است.
۲- کميته منتخب شوراي پذيرش:
کميته اي است که وظيفه بررسي پرونده هاي متقاضيان و اجراي مصوبات شورا را به عهده دارد و اعضاي آن توسط شوراي پذيرش تعيين مي شوند.
۳- دانشجوي غيرايراني غير بورسيه:
به دانشجوي غيرايراني گفته مي شود که کليه هزينه هاي آموزشي و رفاهي خود را بر اساس شرايط اعلام شده از سوي دانشگاه شخصاً پرداخت مي نمايد.
اهداف:
 
۱- حمايت از جوانان مستعد مسلمان و كمك  به رشد و توسعة كشورهاي اسلامي و در حال توسعه.
۲- فراهم نمودن زمينه مناسب براي نشر و توسعه فرهنگ ايراني اسلامي.
۳- گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهان و ارتقاي جايگاه کشور در عرصه بين المللي.
۴- معرفي شهر و دانشگاه صنعتي اصفهان در مجامع بين المللي.
۵- گسترش زبان و ادبيات فارسي.
 
اركان تصميم گيري و شرح وظايف آن ها:
 
 
۱- دفتر همكاري هاي علمي بين المللي:
الف) برقراري ارتباط با متقاضيان و ارائه اطلاعات لازم.
ب) دريافت و بررسي اوليه مدارك متقاضيان طبق آيين نامه هاي وزارتي و داخلي.
ج) ارسال مدارك برابر با اصل شده متقاضيان به دفتر پذيرش.
۲- دفتر پذيرش دانشجويان غيرايراني:
الف)بررسي مدارک واصله از دفتر همکاريهاي بين المللي
ب)آماده سازي پرونده متقاضي جهت طرح و بررسي در کميته منتخب شوراي پذيرش
ج)انجام مکاتبات لازم با مراجع ذيربط
د)تدوين شيوه نامه هاي مربوط و پيشنهاد آن به شوراي پذيرش
ز)ارائه گزارش پذيرش متقاضيان به شوراي پذيرش
۳- شوراي پذيرش دانشجويان غيرايراني:
شورايي است كه به منظور سياست گذاري، ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اجرايي، بررسي و تدوين برنامه هاي عملياتي، اتخاذ تصميمات لازم در مورد جذب متقاضيان خارجي و ابلاغ مصوبات مربوط تشكيل شده است و عبارتند از:
معاون آموزشي دانشگاه -  معاون دانشجويي دانشگاه - رئيس مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه - مدير کل امور آموزشي دانشگاه -  رئيس دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي -  رئيس دفتر همكاري هاي علمي بين المللي - كارشناس دفتر پذيرش متقاضيان غيرايراني.
۳- كميته منتخب شوراي پذيرش:
كميته اي است كه وظيفه بررسي پرونده هاي متقاضيان و اجراي مصوبات شورا را به عهده دارد و عبارتند از:
معاون آموزشي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي- معاون دانشجويي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي- رئيس مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه - مدير امور آموزشي دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي- رئيس دانشکده مربوطه ـ كارشناس دفتر پذيرش متقاضيان غيرايراني
 
 
- مديريت امور آموزشي:
الف) انجام امور آموزشي با رعايت موارد آيين نامه اي.
ب) انجام مكاتبات لازم با مراجع ذيربط در حين تحصيل و بعد از تحصيل دانشجو و صدور مدرك فراغت از تحصيل.
تبصره : دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي به عنوان يكي از اركان اجرايي وظايف زير را به عهده دارد:
الف) بررسي و تاييد صلاحيت عمومي متقاضي از طريق مراجع ذيصلاح.
ب)پيگيري و انجام امور كنسولي متقاضيان.
شرايط پذيرش:
۱- شرايط عمومي:
الف) نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشي.
ب) داشتن تاييديه از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط يا وزارت امور خارجه.
ج) داشتن گواهي معتبر سلامت جسمي و رواني از پزشك معتمد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران و پزشك معتمد دانشگاه.
د) داشتن مدارك تحصيلي مقاطع قبلي مورد تاييد مراجع ذيصلاح.
ه) تسلط به زبان فارسي.
تبصره : سنجش ميزان تسلط متقاضي به زبان فارسي به دو شيوه زير انجام مي شود:
الف) ميزان آشنايي آن دسته از متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران گذرانده اند، مورد قبول است.
ب) ميزان آشنايي ساير متقاضيان غير ايراني كه مقطع تحصيلي قبلي خود را در ايران نگذرانده اند بايد توسط يكي از مراكز رسمي زبان آموزي فارسي در كشور سنجيده و اعلام شود.
۲- شرايط اختصاصي:
الف) در مقطع كارشناسي:
۱- متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي بايد داراي مدرك ديپلم (معادل پايان دوره تحصيلات متوسطه در ايران) و پيش دانشگاهي يا معادل آن باشند. اين مدارك بايد توسط مراجع ذيربط تاييد شوند.
۲- حداقل معدل قابل قبول ديپلم ۱۳ مي باشد. در ضمن بايد معدل حداقل ۴ دروس مرتبط كه از گروه ها استعلام خواهد شد ۱۳ باشد.
- متقاضيان مقطع كارشناسي ارشد بايد مدرك كارشناسي معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.
۲- حداقل معدل قابل قبول كارشناسي ۱۳ مي باشد. در ضمن بايد معدل حداقل۶ درس اصلي مرتبط ۱۴ باشد.
۳- اخذ اظهار نظر گروه آموزشي مربوط در خصوص وضعيت علمي متقاضي بر اساس سوابق تحصيلي وي.
ج) در مقطع دكتري:
۱- متقاضيان مقطع دكتري بايد مدرك كارشناسي ارشد معتبر كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است، داشته باشند.
۲- حداقل معدل قابل قبول كارشناسي ارشد ۱۴ مي باشد.
۳- اخذ موافقت گروه آموزشي بر اساس شاخص هاي مصوب.
شاخص هاي شوراي پذيرش متقاضيان غير ايراني:
۱- مليت متقاضي در اولويت هاي تعيين شده.
۲- رشته متقاضي در اولويت هاي تعيين شده.
۳- ميزان آشنايي متقاضي با زبان فارسي.
۴- شرايط اختصاصي ذكر شده در اين آيين نامه.
۵- ساير سياست گذاري هاي ابلاغ شده.
شاخص هاي گروه هاي آموزشي در بررسي درخواست متقاضيان تحصيلات تكميلي:
۱- توانايي هاي علمي و سوابق آموزشي و پژوهشي متقاضي.
۲- تناسب تحصيلات متقاضي با رشته تقاضا شده طبق مصوبات شوراي پذيرش.
۳- ساير شاخص هاي علمي ابلاغ شده از مراجع ذيصلاح.
توضيح: امتيازات شاخص هاي مورد نظر شوراي پذيرش دانشجويان غير ايراني و گروه هاي آموزشي براي دانشجويان دكتري هركدام بر اساس فرم هاي تنظيمي تا سقف ۵۰ امتياز تعيين مي گردد و حداقل امتياز كل قبولي ۶۰ مي باشد، به شرط ‌آن كه متقاضي از ۵۰ امتياز شاخص گروه آموزشي، حداقل ۲۵ امتياز كسب نموده باشد.
غير ايراني اقدام نمايد.
مهلت پذيرش :
۱- مهلت پذيرش مدارك و درخواست فرد متقاضي در هر ترم سه ماه قبل از شروع ترم تحصيلي طبق تقويم آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد.مدارک ارسالي پس از مهلت مقرر براي ترم بعد بررسي مي شود.
مراحل پذيرش:
۱- دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه تصاوير مدارك واصله از متقاضي را بر اساس آيين نامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بررسي و به انضمام فرم درخواست متقاضي به دفتر پذيرش متقاضيان خارجي ارسال مي نمايد.
۲- وضعيت متقاضي با توجه به شاخص هاي مصوب توسط دفتر پذيرش متقاضيان خارجي بررسي و به دو شيوه زير اقدام مي شود:
الف) در مقطع كارشناسي:پس از طرح درخواست متقاضي در كميته منتخب شوراي پذيرش و موافقت با پذيرش اوليه، دفتر پذيرش متقاضيان خارجي مدارك لازم براي تاييد صلاحيت عمومي متقاضي رابه اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي نمايد.
ب) درمقطع تحصيلات تكميلي:پس از طرح درخواست متقاضي در كميته منتخب شوراي پذيرش و موافقت با پذيرش اوليه، دفتر پذيرش متقاضيان خارجي ضمن ارسال مدارك تحصيلي فرد متقاضي، نظر شوراي آموزشي گروه مربوط را استعلام و در صورتيكه گروه موافقت نمايد مدارك لازم براي تاييد صلاحيت عمومي متقاضي را به اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي نمايد.
 
۳-دفتر پذيرش متقاضيان خارجي پس از دريافت موافقت نامهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع را به دفاتر زير اعلام مي نمايد:
الف) دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه، جهت اعلام به متقاضي.
ب) دفتر سرپرستي و امور کنسولي دانشجويان خارجي استان، جهت اطلاع.
۴- دفتر پذيرش متقاضيان خارجي طي نامه اي از اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري استان درخواست مي نمايد تا براي فرد متقاضي غير ايراني برگ مفاصاحساب و مجوز خروج از كشور سه ماهه صادر نمايد. (ويژه اتباع داخل كشور)
كند تا امور كنسولي متقاضي انجام شود. (براي اتباع داخل كشور، پس از دريافت پاسخ اداره كل امور اتباع و مهاجرين)
۶- متقاضي به دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي جهت مكاتبه با وزارت علوم مراجعه مي نمايد. (ويژه اتباع داخل كشور)
۷- وزارت علوم با وزارت امور خارجه مكاتبه مي نمايد. (ويژه اتباع داخل كشور)
۸- وزارت امور خارجه با سفارت مربوط جهت صدور گذرنامه خام مكاتبه مي نمايد و شماره پيگيريReference Number رواديد را به متقاضي اعلام مي كند. (ويژه اتباع داخل كشور)
Reference Number* اتباع خارج از كشور از طريق دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي استان به دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي دانشگاه و سپس به دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه و از اين طريق به متقاضي اعلام مي شود.
۹- متقاضي به سفارت ايران در كشور متبوع جهت اخذ ويزاي تحصيلي مراجعه مي نمايد.
۱۰- متقاضي پس از ورود به ايران،به دفتر سرپرستي دانشجويان خارجي جهت اخذ مجوز اقامت يك ساله تحصيلي مراجعه  مي نمايد.
۱۱- سپس متقاضي به دفتر پذيرش متقاضيان خارجي مراجعه و دفتر پذيرش،پذيرفته شدگان را به مدير امور آموزشي دانشگاه جهت ثبت نام معرفي و رونوشت نامه را به ادارات زير ارسال مي نمايد:
الف) دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه، جهت اعلام به متقاضي.
ب) اداره امور دانشجويي دانشگاه، جهت اطلاع و اقدام.
ج) معاونت آموزشي دانشگاه، جهت اطلاع و اقدام.
۱۲- سپس در آموزش دانشگاه مربوط از متقاضي با اخذ مدارك زير ثبت نام به عمل مي آيد:
الف) نامه تاييديه وزارت علوم و نامه دفتر پذيرش متقاضيان خارجي
ب) مدارك تحصيلي قبلي ممهور شده توسط سفارتخانه ايران.
ج) اصل مدارك تحصيلي قبلي به منظور تطبيق و تاييد تصاوير آن ها.
د) تصوير گذرنامه داراي رواديد تحصيلي و تطبيق و تاييد تصاوير آن ها.
ه) تاييديه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان در خصوص واريز شهريه.
الف) انجام مكاتبه و پاسخگويي به استعلامات وزارتخانه، نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيربط.
ب) انجام امور آموزشي مربوط به دانشجويان غير ايراني طبق آيين نامه هاي آموزشي و مرتبط.
ج)كنترل پروانه اقامت در ابتداي هر نيمسال آموزشي.
د)كنترل عدم بدهي توسط معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي اصفهان.
ز) ارائه ريز نمرات و مدرك دانش آموختگي پس از تاييد وزارتخانه و صدور رواديد خروج دائم به متقاضي.
شهريه آموزشي

 

هر نيمسال کمتر از ۱۲

۱۲ تا ۱۶ واحد

۱۷ واحد و بالاتر

مقطع کارشناسي

۲۵۰۰ دلار
براي هر نيمسال تحصيلي

۲۷۵۰ دلار
براي هر نيمسال تحصيلي

۳۰۰۰ دلار
براي هر نيمسال تحصيلي

مقطع کارشناسي ارشد

۳۵۰۰ دلار براي هر نيمسال تحصيلي

مقطع دکتري

۴۰۰۰ دلار براي هر نيمسال تحصيلي

 
 
 
 
 
 
 
توضيح: شهريه رفاهي شامل هزينه خوابگاه(اتاق مشترک) و تغذيه ماهيانه هر کدام  ۱۰۰دلار مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی