شما اینجا هستید

سابقه معاونین

 

 

نام و نام خانوادگي: سيد ظفرالله کلانتري

دوره تصدي: ۹۲

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: فيزيک هسته اي

پست الکترونیکی: zafar@cc.iut.ac.ir

وب سایت:      http://kalantari.iut.ac.ir

 

نام و نام خانوادگي: داریوش سمنانی
 

دوره تصدي: ۹۰-۹۲

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: نساجی

نام و نام خانوادگي: محمدرضا احمدزاده

دوره تصدي: ۸۸-۹۰

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي:برق

نام و نام خانوادگي: محمدعلي حاج عباسي

دوره تصدي: ۸۸-۸۴

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: علوم خاك

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي ابطحي

دوره تصدي: ۸۴-۸۰

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: مهندسي عمران

نام و نام خانوادگي: علي اكبر عالم رجبي

دوره تصدي: ۸۰-۷۶

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن صفوي

دوره تصدي: ۷۶-۷۱

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

نام و نام خانوادگي: داود مستوفي نژاد

دوره تصدي: ۶۹-۶۸

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: مهندسي عمران

نام و نام خانوادگي: اكبر دليلي

دوره تصدي: ۶۸-۶۵

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: امور اداري و آموزش عالي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي منتظري

دوره تصدي: ۶۵-۶۲ و همچنين ۷۱-۶۹

آخرين مقطع تحصيلي: فوق ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: برنامه ريزي صنعتي كامپيوتر

 

نام و نام خانوادگي: مجتبي سليمانيها

دوره تصدي: ۶۲-۶۰

آخرين مقطع تحصيلي: ليسانس

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: متالورژي

نام و نام خانوادگي: احمدرضا گنجي

دوره تصدي: ۵۹-۵۸

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

نام و نام خانوادگي: محمود كلباسي

دوره تصدي: ۱/۲/۱۳۵۸-۲۲/۱۰/۱۳۵۸

آخرين مقطع تحصيلي: دكتري

(در زمان تصدي)

رشته تحصيلي: خاكشناسي

 

 

تحت نظارت وف ایرانی