شما اینجا هستید

معرفی دانشجوی نمونه

جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۶

از كليه دانشجويان متقاضي دعوت مي شود ضمن مطالعه آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه در صورت داشتن شرايط مندرج در آيين نامه نسبت به ثبت نام و شركت در جشنواره اقدام نمايند. جهت ثبت نام به وب سايت
www.nemooneh.saorg.ir
مراجعه نماييد. پس از ثبت نام كليه مدارك خود را به صورت فيزيكي به دفتر معاونت دانشجويي واقع در ساختمان مركزي طبقه دوم اتاق ۲۱۰ تحويل نماييد.
مهلت ثبت نام از  ۱۵ تا ۳۰ مهرماه

آیین نامه دانشجوی نمونه

اصلاحیه آیین نامه

تحت نظارت وف ایرانی